Regulamin

REGULAMIN GABINETU SKIN SPA

Regulamin organizacyjny jest podstawowym dokumentem regulującym współpracę Personelu Kliniki SKIN SPA z jej Pacjentami w trosce o najwyższą jakość świadczonych w placówce usług medycznych i kosmetologicznych.

Celem Naszej działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i personel Kliniki SKIN SPA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami oraz środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

1. Klinika Skin Spa działa zgodnie z niniejszym Regulaminem wewnętrznym, opracowanym w oparciu o następujące akty prawne:

 • Kodeks Cywilny;
 • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.2015, poz. 618 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.2011, nr 227 poz. 1634 ze zm.);
 • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 159 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014, poz. 177 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 636 z późn. Zm.);
 • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. Zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);
 • Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. Pojęcia:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Stron – Pacjenta oraz Kliniki Skin Spa w związku z udzielaniem Pacjentowi przez Klinikę Skin Spa usług medycznych i kosmetycznych.
 • Klinika Skin Spa – podmiot T.P. Investment Tomasz Pyciarz NIP 8942782834 / Prywatna Praktyka Lekarska Karolina Kopeć-Pyciarz NIP 8942958687 wykonujący usługi kosmetyczne i medyczne (zwana dalej Kliniką Skin Spa lub Skin Spa)
 • Pacjent – osoba korzystająca z usług medycznych i kosmetycznych wykonywanych przez klinikę Skin Spa
 • Osoba bliska – małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Pacjentem lub osoba wskazana przez Pacjenta
 • Usługa medyczna – wykonywana przez Klinikę Skin Spa na rzecz Pacjenta usługa, stanowiąca wizytę medyczną lub zabieg medyczny (zwane dalej „usługą”, „wizytą”, „zabiegiem”).
 • Usługa kosmetyczna – wykonywana przez Klinikę Skin Spa na rzecz Pacjenta usługa, stanowiąca wizytę kosmetyczną lub zabieg kosmetyczny (zwane dalej „usługą kosmetyczną”, „wizytą kosmetyczną lub „zabiegiem”).

3. Zasady ogólne

 • Klientem Kliniki Skin Spa może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej karcie pacjenta, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegów objętych Naszą ofertą. Osoby niepełnoletnie korzystają z konsultacji lekarskich w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego, a z zabiegów tylko za ich pisemną zgodą.
 • Korzystanie z usług Kliniki Skin Spa jest możliwe po zakwalifikowaniu Pacjenta do zabiegu, wypełnieniu formularzy: m.in. karta pacjenta, wywiad chorobowy, zgody na zabieg, wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
 • W przypadku problemów zdrowotnych stanowiących względne przeciwwskazanie do wykonywanie proponowanych w Skin Spa zabiegów, należy dostarczyć zgodę lekarza prowadzącego.
 • W przypadku złego samopoczucia podczas wykonywania zabiegu, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę Skin Spa lub osobę wykonującą zabieg.
 • Pacjent korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Skin Spa żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez placówkę lub jej personel w sposób zawiniony.
 • Skin Spa zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub godzin wizyt, konsultacji i zabiegów lub ich odwołania w uzasadnionych przypadkach.
 • Skin Spa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie i cenniku firmy. Aktualna oferta jest umieszczona na niniejszej stronie internetowej. Zabiegi wykonywane są według cennika obowiązującego w dniu wykonania usługi. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.skinspa.com.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
 • Podane ceny usług są cenami orientacyjnymi. Dokładną cenę usługi podaje specjalista podczas kwalifikacji Pacjenta do zabiegu.
 • W przypadku niemożliwości zapłaty za wykonaną usługę Pacjent zobowiązany jest do spisania oświadczenia zapłaty i jej uiszczenia w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku jej braku Skin Spa zastrzega sobie możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą pisemną oraz, że w razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
 • Rabaty, zniżki, promocje nie sumują się.
 • W Skin Spa dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Klinice.
 • Niestosowne zachowanie Pacjenta na terenie Skin Spa lub rażące naruszenia porządku, przebiegu udzielanych świadczeń skutkuje odmową lub przerwaniem usługi oraz wezwaniem do niezwłocznego opuszczenia Kliniki.
 • Ustalona wcześniej godzina przyjęcia w gabinecie lekarskim lub kosmetycznym jest terminem orientacyjnym z uwagi na charakter udzielanych świadczeń oraz nacisk na ich najwyższą jakość i profesjonalizm
 • Z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne oraz charakterystykę świadczonych usług, prosimy o przychodzenie na wizyty bez osób towarzyszących oraz dzieci.
 • Każdy Pacjent przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 • Skin Spa zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu, które będą dostępne na stronie internetowej www.skinspa.com.pl
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zasady rezerwacji terminów:

 • W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się osobiście lub skontaktować telefonicznie/ mailowo/ za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.skinspa.com.pl
 • Nowi pacjenci są proszeni o uiszczenie przedpłaty przed pierwszą wizytą w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji w wysokości 300 zł na konto:
  32 1020 5226 0000 6202 0496 4252 (przed wizytą lekarską)
  lub
  22 1020 5226 0000 6702 0665 9165 (przed wizytą kosmetologiczną),
  celem potwierdzenia terminu. Niepotwierdzona rezerwacja zostaje anulowana. Kwota przedpłaty jest bezzwrotna w przypadku nieobecności na wizycie i braku jej telefonicznego lub SMSowego odwołania na 48 godzin przed jej planowanym terminem (wyjątkiem są zdarzenia losowe oraz choroba Pacjenta).
 • Pacjent, który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć nie później niż 15 min przed uzgodnioną godziną by dokonać wszelkich formalności. Jeśli spóźnienie pacjenta nie przekroczy 15 minut czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut Skin Spa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, wyznaczenia innej godziny lub innego terminu.
 • W razie braku możliwości skorzystania z umówionej wizyty należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub za pomocą SMS do 48 godzin przed planowanym terminem.
 • W przypadku braku odwołania wizyty lub wielokrotnego ich odwoływania zastrzegamy sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji z powodu dezorganizacji pracy specjalistów.
 • W przypadku wielokrotnego odwoływania wizyt przez Pacjenta w terminie późniejszym niż określony w niniejszym regulaminie lub niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty. Sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 • Przedpłata jest bezzwrotna jeśli zespół rejestracji nie zostanie poinformowany o zmianie wizyty. Termin wizyty można zmienić lub odwołać bez utraty przedpłaty do 48h przed planowaną wizytą. Po upływie tego czasu przedpłata nie zostaje zwracana – jest to rekompensata za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostaje zablokowany dla innego Pacjenta. Przedpłaty za wizytę nie można “przekazać” na rzecz innego pacjenta
 • Klinika zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłaty z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Pacjentów do dokonywania rezerwacji i nie pojawieniu się na wizytach w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje pracę kliniki.
 • Bardzo prosimy o punktualne przychodzenie na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 min może skutkować brakiem możliwości wykonania przez nas usługi wedle ustalonych standardów. Wiąże się to z utratą przedpłaty, ponieważ zabieg nie może zostać wykonany z powodu spóźnienia.
 • W przypadku pierwszej wizyty w klinice Skin Spa do wykonywania zabiegów wymagających wcześniejszej konsultacji lekarskiej do ceny zabiegu należy doliczyć cenę konsultacji lekarskiej. O zwolnieniu z płatności za konsultację lekarską może zdecydować wyłącznie lekarz.

5. Umawianie wizyt

 • W interesie pacjenta jest powiadomienie Kliniki o rezygnacji z umówionej wizyty. W przypadku braku odwołania wizyty lub odwołanej tego samego dnia, zastrzegamy sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości 300 zł przy umawianiu kolejnej wizyty na numer konta wskazany przez Rejestrację.
  Sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 • Na dwa dni przed wizytą Pacjent otrzymuje automatycznego SMS z przypomnieniem o wizycie.
 • Dwa dni przed planowaną wizytą Rejestracja kontaktuje się z Pacjentem w celu potwierdzenia wizyty.
 • Niepotwierdzone wizyty przez Pacjenta są traktowane jako rezygnacja z zaplanowanej wizyty.
 • Każda zmiana terminu wizyty jest odnotowywana w systemie Kliniki.
 • Każdy Pacjent, który z uzasadnionej przyczyny nie może pojawić się na wizycie jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Rejestrację.
 • W przypadku dwukrotnego przełożenia wizyty zastrzegamy sobie prawo do przedpłaty w wysokości 300 zł na poczet nowego terminu.
 • W przypadku, gdy wizyta zostaje przełożona przez Pacjenta więcej niż dwa razy, w celu umówienia kolejnego terminu należy uiścić pełny koszt wizyty zaplanowanej w Klinice.

6. Zasady przeprowadzania zabiegów:

 • Skin Spa zaleca wykonanie podstawowych badań lekarskich w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i określenia braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegów.
 • Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, że:
  • – znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu,
  • – wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem do oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione i są dla niego w pełni zrozumiałe,
  • – znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania
 • – został poinformowany o charakterystyce wybranych usług, zrozumiał, że są wykonywane z dołożeniem należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.
 • – nie będzie żądał zwrotu kosztów usługi/usługi kosmetycznej w przypadku gdy nie przyniesie ona zamierzonego rezultatu
 • – przed przystąpieniem do korzystania z usługi/usługi kosmetycznej Pacjent uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do niej jeżeli ze względu na ten stan,  mogłaby ona mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort psychiczny lub fizyczny.
 • – nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia piersią, nie zażywa leków, nie zażywa innych substancji ani też nie posiada schorzeń które są przeciwwskazaniem do wykonania usługi/usługi kosmetycznej
 • – dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.
 • – wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania usługi/usługi kosmetycznej lub nawet odstąpienie od niej gdyby jej dalsze kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą zagrażało jego życiu lub zdrowiu.
 • Skin Spa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu pacjentowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.
 • Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówki.
 • Skin Spa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.

7. Dokumentacja

 • Skin Spa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez uprzedniego wypełnienia i podpisania przez Pacjenta dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia (pkt. 3 podpunkt. 2) lub w przypadku odmowy przez Pacjenta wykonania dokumentacji fotograficznej.
 • Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich dokumentach ponosi wyłącznie Pacjent.
 • Ze względów na ochronę danych osobowych w niżej wymienionych celach konieczne jest uzupełnienie przez Pacjenta stosownych wniosków na:
  • a) jednorazowe wejście osoby towarzyszącej do gabinetu
  • b) wgląd do dokumentacji medycznej
  • c) wyciąg z systemu wizyt
  • d) wgląd do przebytych wizyt / wgląd do dokumentacji fotograficznej
  • e) wydanie dokumentacji fotograficznej
  • f) wysyłkę faktury za odbytą wizytę
  • g) upoważnienie osoby trzeciej do odbioru wskazanej przez Pacjenta dokumentacji
 • Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej
  • Dokumentacja Pacjenta jest własnością Skin Spa.
  • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej udzielanych mu świadczeń na podstawie złożonych stosownych wniosków:
   • aa) do wglądu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej bezpośrednio w placówce
   • bb) do wydania dokumentacji medycznej oraz fotograficznej, jej kopii lub odpisów.
  • Skin Spa udostępnia dokumentację medyczną oraz fotograficzną;
   • a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta na podstawie złożonego stosownego wniosku
   • b) Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej Pacjenta na mocy odpowiednich przepisów prawa

8. Płatności

 • Płatność za usługi będące w ofercie Skin Spa możliwa jest za pomocą gotówki, karty płatniczej, vouchera podarunkowego oraz przelewu na podstawie wypełnienia stosownego dokumentu zobowiązania spłaty z zastrzeżeniem przelewu/zapłaty do 3 dni roboczych.
 • Płatność za usługi znajdujące się w ofercie Skin Spa dokonuję się po wykonanej usłudze (konsultacji, zabiegu). Wyjątek stanowi przedpłata przed usługami określona w pkt 4 ppkt.2
 • Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę.

9. Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres info@skinspa.com.pl
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 • Pacjenci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU WYKUPIONEGO W SKIN SPA

 • Karnetem nazywamy wykupioną serię/cykl konkretnych (wskazanych) zabiegów.
 • Cena karnetu jest ceną brutto w polskich złotych.
 • Cena karnetu nie łączy się z innymi promocjami/zniżkami
 • Karnet jest ważny przez 3-6 miesięcy od daty jego zakupu (okres ten jest określany indywidualnie dla każdego karnetu).
 • Nie wydłużamy ważności karnetu z wyjątkiem zdarzeń losowych i przyczyn zdrowotnych.
 • Karnet przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przez osobę, która wykupiła pakiet zabiegów lub do realizacji przez osobę, która otrzymała karnet na podstawie bonu/vouchera prezentowego.
 • Opiekun pacjenta/pracownik recepcji jest uprawniony do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej karnet. W przypadku stwierdzenia niezgodności zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji usługi.
 • W razie braku możliwości skorzystania z umówionego terminu należy zgłosić ten fakt do 48 godzin przed planowanym zabiegiem w formie telefonicznej lub SMS.
 • Wizyta związana z realizacją karnetu, która nie będzie odwołana jak w pkt. powyżej zostanie potraktowana jako zrealizowana z podbraniem opłaty za zabieg.
 • Skin Spa zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu w uzasadnionych przypadkach.
 • Spóźnienia Pacjenta z przyczyn niezależnych od usługodawcy do 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas opóźnienia.
 • Jeśli spóźnienie przekracza 15 minut zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi.
 • W uzasadnionych przypadkach rezygnacji z karnetu pozostała kwota może być przeznaczona na inne zabiegi lub przepisana na konto innego Pacjenta po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku. Pismo będzie rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty jego wpłynięcia.
 • W przypadku rezygnacji z karnetu i braku kontynuacji leczenia w Skin Spa pozostała do wykorzystania kwota może być zwrócona na konto bankowe Pacjenta po uprzednim zgłoszeniu stosownego pisma z danymi i podpisem Pacjenta. Cena wykorzystanych zabiegów ulega zmianie o różnicę pomiędzy ceną regularną a ceną karnetową i zostanie potrącona przy zwrocie pozostałej kwoty.
 • Zwrot pozostałej kwoty karnetu następuje jedynie po przedłożeniu paragonu sprzedaży i następuje do 14 dni roboczych po złożeniu przez pacjenta odpowiedniego pisma.
 • Skin Spa zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu korzystania z karnetu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Pacjentów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej www.skinspa.com.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Skin Spa lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU PREZENTOWEGO/VOUCHERA SKIN SPA

 • Z bonu prezentowego może korzystać tylko osoba pełnoletnia.
 • Osoby niepełnoletnie mogą realizować bon prezentowy jedynie na podstawie wcześniejszego wyrażenia zgody w formie pisemnej przez opiekuna prawnego.
 • Bon prezentowy jest dokumentem w formie papierowej umożliwiającym płatność za usługi świadczone w Skin Spa lub zakup produktów do pielęgnacji domowej.
 • Zakupu bonu prezentowego można dokonać w Skin Spa lub drogą elektroniczną za pośrednictwem maila info@skinspa.com.pl lub w e-sklepie www.skinspaboutique.com.pl
 • Wysyłka bonu na wskazany przez kupującego adres nastąpi po zaksięgowaniu podanej kwoty na rachunku bankowym Skin Spa.
  Bon prezentowy wystawiony jest:
  – na wybrany przez nabywcę zabieg lub pakiet zabiegów;
  – na konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup bonu/vouchera, która może być zrealizowana na dowolny zabieg lub produkt znajdujący się w ofercie Skin Spa;
 • Bon prezentowy jest wyłącznie do realizacji przez osobę wskazaną imiennie na bonie.
 • Posiadaczowi bonu prezentowego nie wolno w żaden sposób modyfikować informacji umieszczonych na bonie.
 • Aby zrealizować bon/voucher należy z odpowiednim wyprzedzeniem zarezerwować wizytę w Skin Spa
 • Bon jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia i posiada unikalny numer.
 • W uzasadnionych przypadkach Skin Spa może przedłużyć ważność wystawionego bonu/vouchera jedynie po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu posiadacza bonu min. 7 dni przed upływem jego terminu ważności.
 • W innych przypadkach po upływie terminu ważności, wykupiony bon prezentowy uznaje się za nieważny.
 • Aby korzystać z posiadanego bonu/vouchera należy go okazać przed przystąpieniem do korzystania z usług.
 • Bon jest bezzwrotny.
 • Jeśli wartość wybranego zabiegu lub produktu jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dopłacić do droższej usługi lub produktu.
 • Jeśli wartość zabiegu/produktu przewyższa wartość bonu prezentowego osoba korzystająca w tej formy płatności dopłaca różnicę.
 • Bon kwotowy można wykorzystać tylko podczas jednej wizyty. Bon na pakiet zabiegów przedpłaca jednorazowo wszystkie zaplanowane usługi w ramach tego bonu/vouchera)
 • Opiekun pacjenta/pracownik recepcji jest uprawniony do sprawdzenia ważności bonu/vouchera oraz do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej tenże bon.
 • W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na bonie, a danymi osoby chcącej z niego skorzystać, Skin Spa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji bonu i jego anulowania.
 • Skin Spa zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu korzystania z bonu podarunkowego/vouchera, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Pacjentów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej www.skinspa.com.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Skin Spa lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.